22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Prohloubení kvality a účinnosti plánování soc. služeb v mikroreg. Valašskomeziříčsko-keleč

Vzdělávání posílilo kompetentnost a kvalifikaci osob zapojených do procesu komunitního plánování

Více zde:


Publikováno 16. 8. 2021 17:01

Dotace na nákup zásahové techniky

Publicita web.jpg


Publikováno 10. 8. 2021 8:40

Digitální povodňový plán obce

Zvyšující se četnost extrémních jevů, které mají za následek vznik povodňových situací a s tím související škody na majetku státu, obcí i obyvatel a v některých případech i oběti na životech, jsou důkazem toho, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Samospráva obce Branky si je vědoma tohoto závažného rizika, a proto činí řadu preventivních opatření. Jedním z nich je zpracování povodňového plánu obce.

V roce 2020 byl připraven projekt „Digitální povodňový plán a modernizace VIS obce Branky“ jako podklad pro dotaci z OPŽP a ještě v témže roce byla žádost schválena.

V současné době probíhá tvorba digitálního povodňového plánu obce Branky. Zpracování povodňového plánu obce ukládá vodní zákon.

Součástí zpracování digitálního povodňového plánu obce je i vypracování Povodňových plánů vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná i součinnost s vlastníky ohrožených objektů. Pro získání potřebných dat je zapotřebí vyplnit formulář, který je dostupný na Obecním úřadě Branky. Vyplnit formulář mohou i vlastníci nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní i v oblastech, kde nebylo zatím identifikováno povodňové ohrožení a chtějí být včas informování o povodňové situaci.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Obecním úřadě Branky nejpozději do 16.4.2021

 Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace ohrožení obce a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.

Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat obci potřebné údaje, které budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atd.

Formulář zde


Publikováno 7. 4. 2021 11:58

Vznikly nové strategické dokumenty pro rozvoj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko úspěšně dokončil společný projekt, v rámci kterého proběhla aktualizace hlavního strategického dokumentu rozvoje území 18 členských obcí. Dokument s názvem Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030 obsahuje podrobnou analýzu území a nastavuje nové směry jeho rozvoje, včetně aktivit pro mikroregion i jeho členské obce.

Na základě potřeb vybraných členských obcí byly v rámci projektu vytvořeny také specializované strategické dokumenty zaměřené na obnovu a rozvoj zeleně, které zahrnují podrobnou pasportizaci stávající zeleně, navrhují její údržbu, ale rozpracovávají také úpravy a další rozšíření zeleně v intravilánu i extravilánu. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně byly vypracovány pro obce Branky, Krhová, Loučka, Police, Poličná a Zašová.

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na následující adrese v části Výstupy projektu:

https://www.meziricsko.cz/strategicke-rizeni-mikroregionu/

Projekt s názvem „Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034), byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Publikováno 22. 2. 2021 8:17

Prohloubení kvality a účinnosti plánování soc. služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko

 Plán rozvoje sociálních služeb v mikroregionu je v polovině - viz článek

 


Publikováno 10. 2. 2021 12:27

Nabídka sociálních a zdravotních služeb Diakonie Valašské Meziříčí

Diakonie Valašské Meziříčí


Publikováno 5. 2. 2021 9:01

Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Branky

Obec získala strategický dokument pro obnovu a rozvoj zeleně. Obec Branky se zapojila do společného projektu s názvem„Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034), který byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu byla pro obec Branky zpracována Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Branky.

Dokument Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Branky


Publikováno 2. 2. 2021 11:54

Sad starých odrůd Branky

Výsadba stromů.jpg


Publikováno 24. 11. 2020 12:01

Projekt Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu

OPZ_barevne.jpg

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192

 Projekt Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb
v mikroregionu Valašskomeziříčsku-Kelečsku plní své cíle

 

Projekt tvorby nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko vstoupil do druhé ze čtyř sledovaných etap. Co se v uplynulém období událo?

Pracovní skupiny Senioři, Lidé se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež, Lidé v krizi a nouzi obohatila nová pracovní skupina Obce mikroregionu. Ke stávajícím členům pracovních skupin byli přizváni další, většinou z řad poskytovatelů sociálních služeb se sídlem mimo náš mikroregion, ovšem poskytujících péči našim občanům. Nově se zapojili zástupci základního školství, což je pro proces komunitního plánování velkým přínosem, a forenzní sociální pracovnice okresního soudu, jejíž účast podpořilo přímo vedení této instituce.

Valná hromada DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko schválila záměr vytvoření nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS), byla realizována analýza motivace cílových skupin, vytvořena strategie práce s motivací a kritéria pro hodnocení práce na novém SPRSS. Pracovní skupiny a Manažerský tým se doposud v prostorách města sešli na šesti setkáních. Z důvodu COVID-19 byly některé schůzky realizovány formou video konference. Workshopy a množství dílčích schůzek proběhly v prostorách poskytovatelů sociálních služeb a Valašského ekocentra. Byl vyhodnocen aktuální komunitní plán sociálních služeb, proběhl sběr podkladů, strategických dokumentů a socioekonomických analýz, byla zadána analýza dobrovolnictví.

Velmi pozitivní odezvu mělo setkání se starosty přímo v obcích mikroregionu, kde vznikl prostor pro pojmenování potřeb občanů těchto obcí a také pro vysvětlení, jak může zapojení se do projektu přispět k jejich řešení. Realizace navržených opatření sice závisí na vůli a možnostech Zlínského kraje, ten se ovšem při rozhodování neobejde bez kvalitního plánu rozvoje soc. služeb našeho regionu.

V úterý 8. září se na náměstí ve Valašském Meziříčí uskutečnil Veletrh sociálních služeb. Obavy organizátorů byly nakonec rozptýleny, když se i přes nejistou epidemiologickou situaci setkal se zájmem veřejnosti. Ta si kupříkladu mohla pod vedením dobrovolnic Červeného kříže vyzkoušet první pomoc, kompenzační pomůcky hendikepovaných nebo získat informace potřebné pro starost o své blízké.

Nutno konstatovat, že členové pracovních skupin jsou aktivní, ochotní, pracovití, byť je to pro ně práce navíc. Období od září do listopadu je věnováno analýze silných a slabých stránek, mapování potřeb a case managementu, tedy pojmenování rolí aktérů vstupujících do konkrétních případů, protože některé lidské příběhy ve své složitosti vyžadují efektivní spolupráci vícero stran. V prosinci potom bude představena pracovní verze materiálu, který poslouží jako základ pro tvorbu nového SPRSS na období let 2022-2024.

Velkou ctí je ocenění předsedkyně pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením Ludmily Pavelkové v anketě Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2020. Od počátku ankety roku 2015 se jedná o páté ocenění pracovníka z Valašskomeziříčska, což dokladuje vysokou profesionalitu a kvalitu našich poskytovatelů sociálních služeb.

Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.                                                                    30.9.2020


Publikováno 2. 10. 2020 11:49

Nové vodní prvky v obci

Mokřad - info web.jpg


Publikováno 17. 9. 2020 12:50