23. 5. Vladimír

Zítra: Jana
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky v obci > Sbor dobrovolných hasičů > Dějiny sboru

Dějiny sboru

Dějiny píši rok 1885

Pro samostatnou obec Branky v okrese Valašsko-Meziřičském rok, kdy tehdejší mladí muži přišli s ušlechtilou myšlenkou založit vlastní hasičský sbor. V té době bylo velmi málo pojišťoven, kterým prostý lid mohl věřit a z toho důvodu neměli pojištěný svůj majetek. Požáry, které vznikaly jak v obci, tak v její blízkosti působily značné škody na majetku občanů. Neorganizovaná pomoc při požárech nebyla účinnou a nedostatečná vybavenost hasícím nářadím k uchránění majetku nestačila.

A nezůstalo jen u slov a mladí muži pod vedením Alberta Günthera svou ušlechtilou myšlenkou uskutečnili a dne 2. května roku 1885 založili první vesnický hasičský sbor v Brankách.

Tehdejší obecný výbor této myšlence nebyl nakloněn, avšak to partu mladých lidí nemohlo zlomit a dne 7. května 1885 se uskutečňuje první valná hromada při níž byl zvolen výbor do jehož čela byl postaven právě Albert Günther. Tímto se začínají psát dějiny jednoho z nejhumánnějších spolků v obci.

Sboru se i nadále nedostávalo podpory od tehdejší správy obce a tak se členové sami podíleli na pořízení výstroje i výzbroje. Něco pomoci veřejné sbírky, něco na splátky. Jedíným přispěním od obce byla stará čtyřkolová páková stříkačka, do které musela být voda dolévána v přinesených nádobách.

První požár při kterém branecký sbor zasahoval vypukl 20. května roku 1886, kdy vyhořela stodola domkaře Josefa Marka z č. p. 7 a jelikož byla dřevěná, celá lehla popelem avšak obytné stavení bylo uchráněno.

Tímto si branecký sbor začal získávat autoritu i u svých nepřátel.

V roce 1896 byla zakoupena nová sundávací stříkačka od firmy Hiller v Brně. V roce 1912 pak stříkačka upevněna na voze se dvěma proudy od firmy Smekal. Píše se neblahý rok 1914. Vypukla světová válka a 17 členů sboru odchází na vojnu, po dobu trvání války se spolkový život zastavil. V roce 1918 však opět začala úroveň sboru stoupat.

Postupem času se spolku braneckých hasičů rozšiřuje působiště pro širší veřejnost a tak za pomoci obecního zastupitelstva byla v roce 1931 zakoupena nová motorová stříkačka, kdy k obsluze stačili pouze dva muži. V roce 1935 proběhly krásné oslavy padesátého výročí od založení sboru. Slavnost byla spojena se sjezdem župy. V roce 1935 zemřel dlouholetý předseda sbou - zakladatel bratr Alber Günther, který vždy pečoval o dobro spolku a jeho jméno zůstane navždy zapsáno zlatým písmem do Braneckých hasičských dějin.

V roce 1939 převzali dohled nad hasičstvem Němci. Pro hasiče to byla doba šesti let temna. Jediným světlým bodem války bylo zakoupení vysokého pojízdného žebře. V roce 1945 oslavil sbor šedesáté výročí od svého vzniku. Běh dějin braneckých hasičů se poválečném období zaměřil na odstraňování škod a na pomoc rozvoji hospodářského rozmachu obce. Organizaci sborů převzal stát a provoz požárních sborů byl napojen na rozpočet národních výborů. Jen tak bylo možno dosáhnout toho, že byla zakoupena nová technika a potřebná výzbroj a výstroj. Členové sboru pak na oplátku pomáhali působit preventivní propagaci na své spoluobčany. Rozšiřovali členskou základnu a aktivně se podíleli na ochraně státního, družstevního, soukromého majetku a usilovali o rozvoj požární ochrany.

Činnost je i v dalších letech úspěšná a v roce 1949 se sbor rozšiřuje o spolek žen. Nové sestry se ke svému poslání v hasičině postavily velmi statečně a všech třináct přijatých žen si brzy získalo úctu od celého okolí.

Po celou dobu trvání sboru se členové zůčastnili všech hasičských aktivit, okrskových soutěží a župních oslav. Rovněž docházelo ke změnám v organizaci i ve složení výboru. Někdy to branečtí hasiči nebrali jako jednorázovou událost. S každou změnou se hasičský život zlepšoval, což se odráželo i na výsledcích sboru. V sedmdesátých letech se sbor hlásil k "socialismu s lidskou tváří". Čestní členové znali vždy své poslání a místo v naší společnosti. Největší odměnou jim bylo to, že postupně nacházeli plnou podporu u představitelů obce a také u okresních činitelů požární organizace. V osmdesátých letech se branecký sbor pyšnil družstvem mladých požárníků. Chlapci i děvčata se zápalem pro hasičský sport poznávali požární techniku a s tou se pak učili zacházet. Své dovednosti pak zúročovali na obvodních a okresních soutěžích ve hře "plamen", kde dosahovali velmi slušných výsledků.

Devadesátá léta byla pro sbor ale kritická. Někteří dlouholetí členové sbor opustili. Uvažovalo se i o rozpuštění sboru, ale to zdravé jádro sboru zachovalo chladnou hlavu a přes všechny nezdary dali dohromady nové lidi, zapálené pro dobrou věc. Vytvořili kolektiv členů, které hasičina oslovila a kterým nevadilo obětovat kus svého volného času pro dobrou věc. Znovu nad Brankami zavlál sborový prapor.

Dnes má sbor 62 členů, z toho 5 žen. Průměrný věk členské základny klesl na 41 let. V technickém vybavení sboru je v současné době přepravní vozidlo AVIA a čerpadlo PPS - 16, které je po generální opravě.l Za přispění OÚ byly pro aktivní členy sboru zakoupeny vycházkové sternokroje. Rovněž za finanční podpory obecního úřadu a z vlastního úsilí došlo k opravě a modernizaci hasičské zbrojnice.

Dnešní výročí, které si zde připomínáme je zároveň vzpomínkou na obětavost, ochotu, odhodlání, hrdost a iniciativu občanů - hasičů, kteří se nikdy nedívali na svůj volný čas a tento obětovali pro potřeby humánního poslání pomoci spoluobčanům.

Děkuji všem, kteří dovedou obětovat kus svého soukromí a věnují ho těm, kteří naši pomoc právě potřebují. Přeji Vám všem, aby Vaše láska k hasičině nikdy neuhasla a aby ten plamínek ochoty pomoci druhému v našich srdcích nikdy neuhasl.