4. 7. Prokop

Zítra: Cyril a Metoděj

fultext

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Meziobecní spolupráce

Meziobecní spolupráce

Mosty kultury a poznání

Mosty kultury a poznání

Stručný popis malého projektu:

Obec Oravský Podzámok je známá turistická lokalita s nejnavštěvovanějším hradem na Slovensku - Oravským hradem. Ročně ho navštíví téměř 200 000 návštěvníků. Množství těchto návštěvníků přijíždí k Oravskému hradu vlastními automobily, případně autobusy v rámci organizovaných turistických zájezdů. Přímo pod Oravským hradním bradlem (národní přírodní památka) se nachází parkoviště pro osobní auta s denní kapacitou více než 200 vozidel. Všichni tito návštěvníci musí ujít dlouhou cestu k pokladnám Oravského hradu okolo cesty I. třídy a kolem většího počtu budov než se k pokladnám dostanou. Nebo mohou využít cestu do místní části Dolná Lehota, která je mnohem nebezpečnější, protože se přechází přes silnici, která vede nad místním potokem Račová.  Na tomto místě je těleso vozovky rozšířené kvůli chodcům o lávku, která však není pevně spojená se základovou konstrukcí nebo vozovkou. Tato část byla ve  špatném technickém stavu a její užívání mohlo ohrozit zdraví nebo majetek návštěvníků (popraskaný a rozpadající se asfalt, zrezavělé nosníky, lávka se vlastní vahou propadávala pod osu vozovky). Z tohoto důvodu bylo nevyhnutelné zabezpečit přechod kolem cesty a nad místním potokem tak, aby byl poskytnut dostatečný komfort a bezpečí návštěvníkům Oravského hradu. Zároveň se při realizaci investiční aktivity propagovaly obce Oravský Podzámok a Branky, čímž došlo k propojení jednotlivých aktivit projektu.

Cíle:

Cílem předpokládaného mikroprojektu je vybudovat dřevěnou lávku pro pěší ze stávajícího parkoviště pod hradní skálou a zlepšit tak přístupnost národní kulturní památky Oravský hrad návštěvníkům ze Slovenska a zahraničí. Zároveň je realizace mikroprojektu zaměřená na propagační aktivity obou partnerů prostřednictvím vydání dvojjazyčné slovensko-české brožury a instalací dvou informačních panelů na obou stranách lávky.  

Aktivity projektu:

Řízení projektu:

Na řízení projektu se podíleli dva zaměstnanci. Jeden ze SR (Oravský Podzámok) a jeden z ČR (Branky). Na slovenské straně byl zaměstnanec na pracovní pozici Vedoucí projektový manažer, jehož pracovní náplň spočívala v administrativním řízení projektu, přípravě monitorovacích zpráv, přípravě podkladů k ŽoP, seznamu deklarovaných výdajů, archivaci dokumentace potřebné k realizaci mikroprojektu, komunikaci s řídícím orgánem a podobně. Na české straně to byl realizátor aktivit, jehož pracovní náplň spočívala ve spolupráci s vedoucím projektovým manažerem, byl zodpovědný za překlad slovenských textů do společné propagační brožury, za instalaci informačního panelu, za dopravu účastníků na Slavnostní otevření lávky, za přípravu podkladů k fakturaci a za jejich předložení k refundaci.

Oba projektoví manažeři vykonávali povinnou publicitu projektu prostřednictvím informací zveřejněných na oficiálních webových stránkách obcí. Propagační aktivity byly vždy označené povinnou publicitou tak, jak to ukládá závazná dokumentace. Povinná publicita byla zabezpečená i na výstupech malého projektu jako jsou infopanely, směrové tabule,...

B05 - Vybudování lávky pro chodce

Vybudování dřevěné lávky pro chodce v délce 17,75m, šířce 2,50m z lepeného lamelového dřeva. Záměrem bylo v rámci katastru Oravského Podzámku vybudovat bezpečné spojení pro chodce ve směru státní cesty I/59 nad potokem Račová. Stávající spojení bylo přes lávku vybudovanou z předpjatého železobetonového panelu TT, v níž chyběla základová konstrukce. Kvůli chybějící základové konstrukci se lávka propadala a docházelo k poškozování vozovky. Lávka byla osazena v těsné blízkosti silničního mostu. Nová lávka je oproti původnímu umístění posunutá mírně k jihu, dál od silničního mostu (z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců). Součástí stavby je i opěrná zeď. Bližší informace o technologickém postupu prací jsou uvedené v projektové dokumentaci ke stavebnímu objektu, která je k dispozici na vyžádání na Obecním úřadě v Oravském Podzámku. Realizací aktivity se zhodnotil objekt přírodního a kulturního dědictví Oravské hradní bradlo a Oravský hrad díky zlepšení dostupnosti těchto památek pro turisty a návštěvníky.

Vybudování lávky pro chodce  Vybudování lávky pro chodce Vybudování lávky pro chodce

 B08 - Směrové tabule

Byly osazeny 2 ks směrových tabulí z parkoviště pod Oravským hradním bradlem, které bezpečně navádějí návštěvníky a obyvatele na nově vybudovanou lávku přes vodní tok a dále k pokladnám Oravského hradu přes oddychovou zónu pod Oravským hradním bradlem k národní kulturní památce - Oravskému hradu. Jedná se o hliníkové tabule 120x80 cm s polepem.

Směrové tabule

B10 - Informační panely

Byly osazeny dva informační panely s informacemi o partnerech projektu na začátku a na konci lávky. Plocha informačních panelů je cca 1,5m2, konstrukce je zhotovená z dřevěných hranolů pevně spojených se zemí, dřevěné prvky jsou ošetřené proti klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Informační panely  Informační panely

B10 - Brožurka

Byla vytvořena dvojjazyčná brožura s fotografiemi historických budov a texty o Oravském Podzámku, kresbami těchto budov atd. Brožura je přeložena do češtiny. Překlad bude mít na starost zaměstnanec partnerské samosprávy. V brožuře je místo věnované i propagaci realizovaného mikroprojektu a informacím o partnerech mikroprojektu.

Brožurka

B11- Slavnostní otevření

Na konci roku 2019 byla lávka pro pěší slavnostně otevřena. V sobotu 7. prosince 2019 za účasti pozvaných zástupců samospráv, církve, Oravského muzea P.O. Hviezdoslava, delegace z partnerské obce Branky a našich obyvatel slavnostně otevřeli lávku starosta obce Oravský Podzámok pan Jozef Záhora a starosta obce Branky pan František Svoboda. Pro všechny zúčastněné bylo připravené malé pohoštění, které kvůli nízké teplotě přišlo vhod.

Slavnostní otevření  Slavnostní otevření

 Ze zámku na hrad

interreg.jpg

 Název projektu:          Ze zámku na hrad. Vytvoření vzdělávacího a informačního centra přeshraniční spolupráce a realizace podpůrných aktivit pro zvýšení kapacit a dovedností struktur v oblasti efektivní správy a prezentace kulturně-historického a přírodního dědictví

 

Kód projektu:                        CZ/FMP/11b/07/007

Období realizace projektu:   08/2021 - 06/2022

Partneři:                               Obec Oravský Podzámok (vedoucí partner)

                                             Obec Branky (hlavní přeshraniční partner)

Celkové náklady:                 13 420,00 EUR

Výše podpory ERDF:           11 407,00 EUR

Výše podpory ze SR:             1 342,00 EUR

Aktivity:  

Zřízení a vybavení Centra přeshraniční spolupráce 

       školící a vzdělávací prostor centra přeshraniční spolupráce s vybavením pro možnost virtuálního on-line vzdělávání a zvyšování kompetencí o rozloze               70 m2 bude situován na 2.NP budovy Obecního úřadu v Oravském Podzámku.

 Zřízení společného týmu a realizace vzdělávacích programů

     Vytvoření týmu a realizace dvou třídenních školicích setkání, zaměřených na zvýšení odborných kompetencí pracovníků organizačních struktur v oblasti            efektivního manažování a prezentace kulturně-historického a přírodního potenciálu území obcí partnerů.

 Cíl projektu:              

   Projekt reflektuje na jedinečné kulturně-historické a přírodní potencionality obou partnerů - Oravský hrad, Zámek a Nový zámek v brance a nemožnost jejich    přímé propagace a návštěvy v krizových, epidemických obdobích. Cílem je zvýšit úroveň přeshraniční spolupráce místních partnerů, jejich kapacit a                  dovedností v oblasti manažování a propagace atraktivit tohoto kulturního a přírodního dědictví. Záměrem je také vytvořit dostatečné kapacity pro jejich               účelnou prezentaci. Nástrojem bude zřízení centra přeshraniční spolupráce a vzdělávacích prostorů na zvyšování odborných kompetencí pracovníků                 samosprávný v oblastech nových možností a forem marketingu tohoto jedinečného potenciálu. Projektem plánujeme vytvořit i odborný tým ze zástupců             obou  partnerů.

Cílové skupiny:         

  obyvatelé přeshraničního regionu, návštěvníci přeshraničního regionu

 FMP.jpg

 

 Interreg.jpg

Název projektu:   Zvýšení participace obyvatel na komunitním životě a zatraktivnění služeb místních samospráv rozvojem spolupráce obcí Oravský                                Podzámok a Branky.

 Kód projektu:       CZ/FMP/11b/10/010

 Období realizace projektu:     05/2022 - 11/2022

 Partneři:  Obec Oravský Podzámok (vedoucí partner)

                  Obec Branky (hlavní přeshraniční partner)

 Celkové náklady:             20 250,00 EUR

 Výše podpory ERDR:      17 212,50 EUR

 Výše podpory ze SR:      2 025,00 EUR

 

Aktivity: Zakoupení, osazení a zprovoznění interaktivního informačního kiosku, jehož prostřednictvím budou moci jeho uživatelé získat informace o dění v oblasti samosprávy, aktivně na ně reflektovat a vyjadřovat svůj názor. Součástí obsahu budou i další služby, zvyšující participaci obyvatel na správě věcí veřejných a na veřejném a komunitním životě a řízení.

Vytvoření informační platformy pro zefektivnění oboustranné komunikace a vytvoření online zpětné vazby veřejné správy směrem k občanům - obyvatelům obcí žadatele a HCP i pro zvýšení participace a zájmu o správu a život lokální komunity a o věci veřejné. Umožní nepřetržitou možnost komunikace a výměny informací mezi občany a samosprávou, online zpětnou vazbu, uživatelský komfort a interaktivní prostředí doplněné o prvky přímé participace.

 

Setkání pracovních týmů – dvě dvoudenní pracovní schůzky a workshopy, jejichž cílem bude vytvoření obsahu informační platformy.

 

Cíl projektu: Cílem je zvýšit úroveň přeshraniční spolupráce místních partnerů, jejich kapacit a dovedností v oblasti efektivní komunikace se záměrem zvýšení participace a zapojení obyvatel do komunitního života a procesů v obcích. Záměrem je i zvýšit jejich kompetence v oblasti výkonu veřejné správy spolutvorbou a využíváním inovativních a interaktivních moderních informačních nástrojů komunikace s obyvateli. Projektem se vytvoří funkční informační platforma realizovaná týmy obou partnerů a externími odborníky, zpřístupněná na zakoupeném a osazeném interaktivním kiosku a na webových sídlech partnerských obcí.

Cílové skupiny: obyvatelé přeshraničního regionu, zaměstnanci místní a regionální samosprávy

Oravský.jpg